บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


Line Tool คือเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง โดยเราสามารถกำหนดสี ความหนา และลวดลาย ต่างๆโดยกำหนดได้ที่หน้าต่าง properties ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box ดังภาพ


ขั้นที่ 2 กำหนดลักษณะของเส้นที่หน้าต่าง Properties 
กรณีหน้าต่างถูกปิด เปิดได้โดยคลิก Window > Properties > Properties ดังภาพ


กำหนดลักษณะของเส้นตามต้องการ (ตำแหน่งด้านล่างจอภาพ)

            


ขั้นที่ 3 ใช้เมาส์ลากเส้น ปรับขนาด เปลี่ยนสี ตามต้องการ

              

 

 

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

1. ลากเส้นตามต้องการ


2. คลิกลูกศรสีดำ 
(Selection Tool)


3. คลิกเส้นที่ไม่ต้องการแล้วลบทิ้งโดยกดปุ่ม Delete ที่ Keyboard


4. เลือกภาพวัตถุ โดยดับเบิลคลิกหรือลากคลุมภาพวัตถุ


5. ตกแต่งเส้นโดยกำหนดที่
หน้าต่าง Propertiesตัวอย่างงานที่สร้างจาก
Line Tool

   

แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Line Tool