บทเรียนออนไลน์การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

โดย นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

การวาดรูปด้วย Oval Tool (เครื่องมือวาดวงกลม-วงรี) มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือก Oval Tool จากทูลบ็อกซ์
2. กำหนดคุณสมบัติของ stroke และ fill บน property inspector ตามต้องการ
3. คลิกลากเมาส์บนสเตจในแนวทะแยงตาม ขนาดที่ต้องการ ถ้าต้องการวงกลมให้กดคีย์ Shift ค้างไว้
ขณะที่ลากเมาส์

 

ขั้นที่ 1 คลิกเลือกเครื่องมือที่ Tool Box

 

ขั้นที่ 2 กำหนดคุณสมบัติของ stroke และ fill บน Properties ตามต้องการ


ขั้นที่ 3 คลิกลากเมาส์บนสเตจในแนวทะแยง ตามขนาดที่ต้องการ ถ้าต้องการวงกลมให้กดคีย์ Shift ค้างไว้ในขณะที่ลากเมาส์


ผลที่ได้

  


ตัวอย่างงานที่วาดด้วย Oval Tool

        แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Oval Tool